ප්‍රථම වතාවට නොවේනම් මීට පෙර සමත් වූ විෂයය හා වර්ෂය, முதல் முறையாக அல்லாதுவிடின், சித்திபெற்ற பாடவிபரங்களைக் குறிப்பிடுக, If this is not the first time, mention the Subject you passed and the relevant Year

විෂය සහ වර්ෂය, பாடம் மற்றும் வருடம், Subject and Year

විෂය සහ වර්ෂය, பாடம் மற்றும் வருடம், Subject and Year

 

මෙම විභාගයට පෙනී සිටින විෂයය, விண்ணப்பிக்கும் பாடத்திற்கு, Subjects you are applying

විෂය, பாடம், Subject

Close