කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී (111 ශ්‍රේණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල (2013) (I) (2020)