බස්නාහිර පළාත් ගුරු විභාගයට අදාලව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීමේ නාම ලේඛනය 2021