ඉතිහාසය

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව 1989 වර්ෂයේ දී ස්ථාපිත කර ඇත.ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය අනුව ස්ථාපිත වූ පළාත් සභාවේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සම්බන්ධ කර ගන්නා ලද 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතෙහි IV වන කොටසෙහි විධිවිධාන ප්‍රකාරව බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන් පත් කිරීම , මාරු කිරීම, සේවයෙන් පහ කිරීම හා ඔවුන්ගේ විනය පාලනය යනාදී කාර්යයන් පිළිබඳ ස්වකීය බලතල බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා ඇත.

දැක්ම

විශිෂ්ඨ පරමාදර්ශී අභිමානවත් පළාත් රාජ්‍ය සේවයක් බිහි කිරීම.

මෙහෙවර

පවරන බලතල සීමාවන් තුළ අපක්ෂපාතීව සේවාලාභීන්ට උපරිම සේවාවක් සැලසීම හා යහපාලනය සහතික කිරීමට අවශ්‍ය වන්නා වූ නිර්මාණශීලී, කාර්යක්ෂම, විනය ගරුක හා තෘප්තිමත් , පරිපූර්ණ නිලධාරීන්ගෙන් යුත් පළාත් රාජ්‍ය සේවාවක් නිර්මාණය කොට පවත්වාගෙන යාම.