කොමිෂන් සභා සාමාජිකයන්

  1. ජනාධිපති නීතීඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා මහතා –        සභාපති
  2. කාන්ති විජේතුංග මහත්මිය –        සාමාජික
  3. චතුරිකා විජේසිංහ මහත්මිය           –        සාමාජික
  4. රුවනි යසෝජා හපුආරච්චි මහත්මිය –        –        සාමාජික
  5. එන්. සිවහුමාරන් මහතා –        සාමාජික
  6. සම්සුඩීන් ලියාව්දීන් මහතා –        සාමාජික
  7. නෙලුන් ෂාමේන් මදුරසිංහ මහත්මිය –        සාමාජික