කොමිෂන් සභා සාමාජික භවතුන්

   1. ජනාධිපති නීතීඥ යූ ආර් ද සිල්වා මහතා – සභාපති

   2. කාන්ති විජේතුංග මහත්මිය                   – සාමාජික

   3. චතුරිකා විජේසිංහ මහත්මිය                  – සාමාජික

   4. රුවනි යසෝජා හපුආරච්චි මහත්මිය      –  සාමාජික

   5. නාගනාදන් සිවහුමාරන් මහතා              – සාමාජික

   6. සම්සුඩීන් ලියාව්දීන් මහතා                   – සාමාජික

   7. නෙලුන් ෂාමේන් මදුරසිංහ මහත්මිය      – සාමාජික