විස්තරය

ආකෘති පත්‍රය

1

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයෙන් ස්ථිරව / තාවකාලිකව මුදා හැරීම (නිලධාරියාගේ ඉල්ලිීම මත)

අංක 10 පරිශිෂ්ටය

2

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයෙකු දැනට දරණ තනතුරෙන් ස්ථිරව / තාවකාලිකව මුදා හැරීම (රජයේ අවශ්‍යතාවය මත)

අංක 11 පරිශිෂ්ටය

3

ගුරුභවතුන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම (ස්ථානමාරු මත)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය

4

ගුරුභවතුන් නොවන අනෙකුත් නිලධරයන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම (ස්ථානමාරු මත)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය

5

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 25/91 අනුව ස්ථාන මාරු අයදුම්පත

රාජ්‍ය සේවයට / පළාත් රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයදුම්පත

6

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව – රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරු (යන)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සිට රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරුවීමේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපිලේඛන

7

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව – අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු (යන)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම් ලද නිලධරයන් වෙනත් පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්ට ස්ථාන මාරුවී යාමේදී ලබා දිය යුතු ලියවිලි

8

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව – ස්ථානමාරු වී බස්නාහිර පළාතට පැමිණෙන

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරුවී පැමිණීමේදී ලබා දිය යුතු ලියවිලි

9

යෝජිත ස්ථානමාරුව සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම

අංක 13 පරිශිෂ්ටය