විස්තරය

ආකෘති පත්‍රය

1

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරු වී පැමිණීමේ දී ලබා දිය යුතු ලියවිලි

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

2

මධ්‍යම රජයේ පත්වීම් ලබා බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත ව සේවය කරන නිලධාරීන් මධ්‍යම රජයේ තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරු වී යාමේ දී ලබා දිය යුතු ලියවිලි (පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී/ හෙද/ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක/ උපාධිධාරී ගුරුවරු/ ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරු)

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

3

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම් ලද නිලධරයන් වෙනත් පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්ට / රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරු වී යාමේ දී ලබා දිය යුතු ලියවිලි

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

4

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ වෙනත් නව තනතුරකට පත් කිරීම සඳහා ස්ථිරවම මුදාහැරීම/ රජයේ අවශ්‍යතාවය මත/ නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම මත බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් පරිබාහිර තනතුරක් සඳහා ස්ථිරවම/ තාවකාලිකව මුදා හැරීමේ දී ලබා දිය යුතු ලියවිලි

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

5

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ 04/2020 අනුව බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සිට රාජ්‍ය සේවයේ අනුරූපී තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරු වීමේ දී ලබා දිය යුතු ලියවිලි

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

6

වෙනත් පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන්/ රාජ්‍ය සේවයෙන් බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරු අයදුම් කිරීමේ දී ණය ශේෂ නිරවුල් කිරීමේ සහතිකය

බ. ප. ස. රා. සේ. කා. ප. රීති – X පරි. 162 (II)

7

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ වෙනත් තනතුරකට පත් කිරීම සඳහා ස්ථිර මුදාහැරීම/ රජයේ අවශ්‍යතාවය මත/ නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම මත බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් පරිබාහිර තනතුරක් සඳහා ස්ථිරවම/ තාවකාලිකව මුදා හැරීමේ දී ණය ශේෂ නිරවුල් කිරීමේ සහතිකය

බ. ප. ස. රා. සේ. කා. ප. රීති – X පරි. 162 (II)

8

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයෙන් ස්ථිරව / තාවකාලිකව මුදා හැරීම (නිලධාරියාගේ ඉල්ලිීම මත)

අංක 10 පරිශිෂ්ටය

9

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයෙකු දැනට දරණ තනතුරෙන් ස්ථිරව / තාවකාලිකව මුදා හැරීම (රජයේ අවශ්‍යතාවය මත)

අංක 11 පරිශිෂ්ටය

10

ගුරුභවතුන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම (ස්ථානමාරු මත)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය

11

ගුරුභවතුන් නොවන අනෙකුත් නිලධරයන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම (ස්ථානමාරු මත)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය

12

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 25/91 අනුව ස්ථාන මාරු අයදුම්පත

රාජ්‍ය සේවයට / පළාත් රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයදුම්පත

13

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව – රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරු (යන)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සිට රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරුවීමේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපිලේඛන

14

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව – අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු (යන)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම් ලද නිලධරයන් වෙනත් පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්ට ස්ථාන මාරුවී යාමේදී ලබා දිය යුතු ලියවිලි

15

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව – ස්ථානමාරු වී බස්නාහිර පළාතට පැමිණෙන

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරුවී පැමිණීමේදී ලබා දිය යුතු ලියවිලි

16

යෝජිත ස්ථානමාරුව සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම

අංක 13 පරිශිෂ්ටය