පුවත්

කුසලතා පදනම මත බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වන තරඟ විභාගය – 2019 (2020)

බ.ප.කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 1 ශ්‍රේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ප්‍රතිඵල - 2022

බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණිය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ප්‍රතිඵල - 2021

බ.ප.සංවර්ධන නිලධාරී 111 ශ්‍රේණියේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය - 2021

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ I ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී ( මහජන සෞඛ්‍ය / රෝහල් සේවා ) තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ යේ නිවේදනය - 2022

ගුරු තාවකාලික ස්ථානමාරු

2022 ජූනි මස 27 හා 28 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ බ.ප.වෙළඳ කලමණාකරු තනතුරේ හා සංස්කෘතික නිලධාරි තනතුරේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග එම දිනවලදී නොපැවැත්වේ.

2022 ජූනි මස 20 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය එදින නොපැවැත්වේ.

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2019(2020)

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධරයන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරග විභාගය 2020 (2022)

සීමිත පදනම මත කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට 2022.05.17 සහ 2022.05.19 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සම්මුඛ පරීක්ෂණ එදින නොපැවැත් වේ.

2022.05.14 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තාක්ෂණ නිලධාරින්ගේ දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය එදින නොපැවැත්වේ.

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණසේවා නිලධාරී 111 ශේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය 2019(2020)

විශේෂ නිවේදනයයි!! 2022-04-23 දින පැවැතිවීමට නියමිතව තිබූ බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ (සිවිල් )දෙවන දෙපාර්ත්තමේන්තු පරීක්ෂණය (ප්‍රමාණ ගැනීම ප්‍රශ්න පත්‍රය )එදිනට නියමිත පරිදි පවත්වන බව දන්වා සිටිමි.

විභාග පවත්වන ලද දින

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ (සිවිල්) I වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාවය මත විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (පළාත් පාලන ආයතන)

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 1 ශ්‍රේණිය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2019 (2021)

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී (11 ශ්‍රේණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 111 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නොපැවැත්වෙන බව දැනුම්දීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2021

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් 2021 අගෝස්තු මස 15, 21, 28 හා 29 පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල්දමා ඇත.

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් 2021 අගෝස්තු මස 15 දින හා අගෝස්තු 29 පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල්දමා ඇත.

2021.04.06 දින බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවෙන් පසුව බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ගනු ලැබූ තීරණ

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - 2021

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමණාකරන සේවා නිලධාරී සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය සහ කුසලතා පදනම මත උසස් කිරීමේ තරඟ විභාගය - 2019 (2020)

බස්නාහිර පළාත් ගුරු බඳවා ගැනිම 2021/2022 ගැසට් නිවේදයේ දින දීර්ඝ කිරිම

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කොළඹ මහ නගර සභාවේ අධික්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ කලාප ක්‍රීඩා නිලධාරි III ශ්‍රේණියට (සීමිත) බඳවා ගැනීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අයදුම්පත් කැඳවා ඇති විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී සංචිතයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපූරක වෘත්තීන්ගේ සේවා ගණයේ (MT -6 ) තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටියට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණි (විශේෂ ශ්‍රේණිය) බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය (MT – 8), පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණි (MT – 5) හා බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ, අක්ෂි තාක්ෂණවේදි/ දන්ත කාර්මික ශිල්පි/ සෞඛ්‍ය කීට විද්‍යා නිලධාරි/ පාසල් දන්ත චිකිත්සක (MT – 6) , ඛන්තු රේඛණ ශිල්පි/ විද්‍යුත් නිකර්පන රේඛණ සටහන්කරු/ මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පි (MT-4) යන තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, ආහාර හා ඖෂධ පරික්ෂක තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටියට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවාදෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරිනි (රෝහල් සේවා) (Matron) අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2019 (2020)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2019 (2020)

බස්නාහිර පළාත් ගුරු විභාගයට අදාලව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීමේ නාම ලේඛනය 2021

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021 – කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 2021.03.16 දිනැති තිරණ

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ 2021
© 2017 පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Jun 8, 2022 @ 7:31 am. නිර්මාණය : ITRDA