බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2023 විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024.04.28

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ තාක්ෂණ නිලධාරී (යාන්ත්‍රික) I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාවය මත විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (පළාත් පාලන ආයතන) – අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2024. 04. 22 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ බස්නාහිර පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ තක්සේරුකරු තනතුරෙහි ස්ථිර කිරීම සඳහා සහ II පන්තියේ I ශ්‍රේණියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා වන යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය – 2024 මාර්ගගත (Online) ක්‍රමය ඔස්සේ අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2024. 03. 31

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 (2024) විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024.03.27

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත / සීමිත තරඟ විභාගය – 2023 (2024) විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024.03.15

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2018 (II) 2023 ප්‍රතිඵල සහිත ගැසට් පත්‍රය – අංක 2373 (2024.02.23) 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2018 (II) 2023 ප්‍රතිඵල සහිත ගැසට් පත්‍රය – අංක 2371 (2024.02.09)

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ I පන්තියේ III ශ්‍රේණියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය (2023) 2024. 02. 26 වන දින පැවැත්වේ.

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල 2018 (II) – 2023 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී I ශ්‍රේණියේ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2024. 02. 15 දින පැවැත්වේ.

© 2017 පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව. නිර්මාණය : ITRDA