ආයුබෝවන්

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව 1989 වර්ෂයේ දී ස්ථාපිත කර ඇත.ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය අනුව ස්ථාපිත වූ පළාත් සභාවේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සම්බන්ධ කර ගන්නා ලද 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතෙහි IV වන කොටසෙහි විධිවිධාන ප්‍රකාරව බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන් පත් කිරීම , මාරු කිරීම, සේවයෙන් පහ කිරීම හා ඔවුන්ගේ විනය පාලනය යනාදී කාර්යයන් පිළිබඳ ස්වකීය බලතල බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා ඇත.

දැක්ම

විශිෂ්ඨ පරමාදර්ශී අභිමානවත් පළාත් රාජ්‍ය සේවයක් බිහි කිරීම.

මෙහෙවර

පවරන බලතල සීමාවන් තුළ අපක්ෂපාතීව සේවාලාභීන්ට උපරිම සේවාවක් සැලසීම හා යහපාලනය සහතික කිරීමට අවශ්‍ය වන්නා වූ නිර්මාණශීලී, කාර්යක්ෂම, විනය ගරුක හා තෘප්තිමත් , පරිපූර්ණ නිලධාරීන්ගෙන් යුත් පළාත් රාජ්‍ය සේවාවක් නිර්මාණය කොට පවත්වාගෙන යාම.

පුවත්

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් 2021 අගෝස්තු මස 15, 21, 28 හා 29 පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල්දමා ඇත.

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් 2021 අගෝස්තු මස 15 දින හා අගෝස්තු 29 පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල්දමා ඇත.

2021.04.06 දින බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවෙන් පසුව බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ගනු ලැබූ තීරණ

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - 2021

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී (111 ශ්‍රේණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල (2013) (I) (2020)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමණාකරන සේවා නිලධාරී සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය සහ කුසලතා පදනම මත උසස් කිරීමේ තරඟ විභාගය - 2019 (2020)

බස්නාහිර පළාත් ගුරු බඳවා ගැනිම 2021/2022 ගැසට් නිවේදයේ දින දීර්ඝ කිරිම

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කොළඹ මහ නගර සභාවේ අධික්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ කලාප ක්‍රීඩා නිලධාරි III ශ්‍රේණියට (සීමිත) බඳවා ගැනීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අයදුම්පත් කැඳවා ඇති විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී සංචිතයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපූරක වෘත්තීන්ගේ සේවා ගණයේ (MT -6 ) තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටියට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණි (විශේෂ ශ්‍රේණිය) බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය (MT – 8), පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණි (MT – 5) හා බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ, අක්ෂි තාක්ෂණවේදි/ දන්ත කාර්මික ශිල්පි/ සෞඛ්‍ය කීට විද්‍යා නිලධාරි/ පාසල් දන්ත චිකිත්සක (MT – 6) , ඛන්තු රේඛණ ශිල්පි/ විද්‍යුත් නිකර්පන රේඛණ සටහන්කරු/ මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පි (MT-4) යන තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, ආහාර හා ඖෂධ පරික්ෂක තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටියට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවාදෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරිනි (රෝහල් සේවා) (Matron) අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2019 (2020)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2019 (2020)

බස්නාහිර පළාත් ගුරු විභාගයට අදාලව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීමේ නාම ලේඛනය 2021

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021 – කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 2021.03.16 දිනැති තිරණ

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ 2021
© 2017 පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Aug 10, 2021 @ 6:30 am. නිර්මාණය : ITRDA