බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ 1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය – 2023

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි III ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2019 (2020) – III අදියර – දිනය සංශෝධනය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2019 (2020) – III අදියර සම්මුඛ පරීක්ෂණය.

Western Provincial Public Management Service Officers’ Grade II Efficiency Bar Examination will not be held on 2023.07.29. It will be held on 2023.08.05 at the same time, same center. The admission card already issued to you will be valid for the new date. 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2023 

බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතනවල සේවයේ නියුතු බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ (සැලසුම්) I වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාවය මත විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කොළඹ මහා නගර සභාවේ ජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික ශිල්පී විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීම – අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය – 2023.06.28

අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු යටතේ බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට සංවර්ධන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම

බස්නාහිර පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2-II ශ්‍රේණියට උපාධාධාරී ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම – 2023 සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවූ අයඳුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය – 2023.05.25 සහ 2023.05.26

බස්නාහිර පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2 -II ශ්‍රේණියට උපාධාධාරී ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම – 2023 සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවූ අයඳුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය – 2023.05.23 සහ 2023.05.24

© 2017 පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව. නිර්මාණය : ITRDA