බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවය සහ කාර්යාල සේවක සේවය යන සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා කමිටු තීරණ – 2024

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පුස්තකාලයාධිපති තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 (විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024. 06. 01)

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2024 (අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2024. 06. 02)

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ III පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ බදු නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 (විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024. 06. 01)

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පුස්තකාලයාධිපති තනතුරට බඳවා ගැනීමේ (සීමිත) තරඟ විභාගය – 2023 (විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024. 05. 04)

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2023 විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024.04.28

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ තාක්ෂණ නිලධාරී (යාන්ත්‍රික) I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාවය මත විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (පළාත් පාලන ආයතන) – අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2024. 04. 22 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ බස්නාහිර පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ තක්සේරුකරු තනතුරෙහි ස්ථිර කිරීම සඳහා සහ II පන්තියේ I ශ්‍රේණියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා වන යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය – 2024 මාර්ගගත (Online) ක්‍රමය ඔස්සේ අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2024. 03. 31

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 (2024) විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024.03.27

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත / සීමිත තරඟ විභාගය – 2023 (2024) විභාගය පැවැත්වෙන දිනය – 2024.03.15

© 2017 පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව. නිර්මාණය : ITRDA