තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාතිලත් සෙනරත් මහතා
ලේකම්, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, බස්නාහිර පළාත
අංක 628, 10 වන මහල, ජන ජය සිටි ගොඩනැඟිල්ල, නාවල පාර, රාජගිරිය.
දුරකථන අංකය – 011 2879528
තොරතුරු නිලධාරියාඒ.එම්. ජනනි අයි. අභයමාන්න මහත්මිය
සහකාර ලේකම්, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, බස්නාහිර පළාත
අංක 628, 10 වන මහල, ජන ජය සිටි ගොඩනැඟිල්ල, නාවල පාර, රාජගිරිය.
දුරකථන අංකය – 011 2879538