තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාතිලත් සෙනරත් මහතා
ලේකම්, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, බස්නාහිර පළාත
අංක 628, 10 වන මහල, ජන ජය සිටි ගොඩනැඟිල්ල, නාවල පාර, රාජගිරිය.
දුරකථන අංකය – 011 2879528
තොරතුරු නිලධාරියාඑස්. ඒ. සඳුනි ශර්මිලා මහත්මිය
පරිපාලන නිළධාරී,
පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව,
බස්නාහිර පළාත.
අංක. 628, 10 වන මහල, ජන ජය සිටි ගොඩනැඟිල්ල, නාවල පාර, රාජගිරිය.
දුරකථන අංකය : 011-2879517
ෆැක්ස් : 011-2879512