තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාතිලත් සෙනරත් මහතා
ලේකම්, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, බස්නාහිර පළාත
අංක 628, 10 වන මහල, ජන ජය සිටි ගොඩනැඟිල්ල, නාවල පාර, රාජගිරිය.
දුරකථන අංකය – 011 2879528
තොරතුරු නිලධාරියාපී.කණිෂ්ක ශ්‍රීලාල් මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව,
බස්නාහිර පළාත
අංක 628, 10 වන මහල, ජන ජය සිටි ගොඩනැඟිල්ල, නාවල පාර, රාජගිරිය.
දුරකථන අංකය -011-2879317
ෆැක්ස් – 011-2879512

Information Officer
P. Kanishka Srilal
Senior Assistant Secretary
Telephone – 011-2879317
Fax – 011-2879512