අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය
අංක 628, 10 වන මහල,
ජන ජය සිටි ගොඩනැගිල්ල,
නාවල පාර, රාජගිරිය.

දුරකථන අංක :
+94 112 879 613
+94 112 879 614

ෆැක්ස් අංකය :
+94 112- 879 512

විද්‍යුත් ලිපිනය :
ppscwpse@slt.lk

මාර්ග සිතියම