අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලේකම්                – 011 2879528

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්        – 011 2879317

සහකාර ලේකම් (බඳවා ගැනීම් )    – 011 2879610

සහකාර ලේකම් (ආයතන )    – 011 2879538

කාර්යාලය            – 011 2879613 / 011 2879614

ලිපිනය
අංක 628, 10 වන මහල,
ජන ජය සිටි ගොඩනැගිල්ල,
නාවල පාර, රාජගිරිය.

දුරකථන අංක :
+94 112 879 613
+94 112 879 614

වට්ස්ඇප් අංකය :
011 2879314

ෆැක්ස් අංකය :
+94 112- 879 512

විද්‍යුත් ලිපිනය :
ppscwpse@slt.lk

මාර්ග සිතියම