බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමණාකරන සේවා නිලධාරී සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය සහ කුසලතා පදනම මත උසස් කිරීමේ තරඟ විභාගය – 2019 (2020)