කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 1 ශ්‍රේණිය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය