විභාග ප්‍රතිපල

අංකයවිස්තරයබාගත කරගැනීම
1. කළමණාකාර සේවා නිලධාරී 1 හා 11 ශේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල 2021 ලිපිය
කළමණාකාර සේවා නිලධාරී 1 හා 11 ශේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල 2021
2. කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී (111 ශ්‍රේණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල (2013) (I) (2020)
3. කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී (11 ශ්‍රේණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල
4. කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2019 (2021)
5. කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 1 ශ්‍රේණිය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය
6. බ.ප.සංවර්ධන නිලධාරී 111 ශ්‍රේණියේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය - 2021