විභාග ප්‍රතිපල

අංකයවිස්තරයබාගත කරගැනීම
1. කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී (111 ශ්‍රේණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල (2013) (I) (2020)
2.
3.
4.
5.
6.