වසරක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරට පත් කිරීම 2020

උපදෙස් වීඩියෝව