බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවාදෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරිනි (රෝහල් සේවා) (Matron) අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය