බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කොළඹ මහ නගර සභාවේ අධික්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ කලාප ක්‍රීඩා නිලධාරි III ශ්‍රේණියට (සීමිත) බඳවා ගැනීම