බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අයදුම්පත් කැඳවා ඇති විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී සංචිතයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීම.