2021.04.06 දින බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවෙන් පසුව බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ගනු ලැබූ තීරණ