බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2019(2020)

නිවේදනය

දෙපාර්තමේන්තු සහතිකය-1

සම්මුඛ පරීක්ෂණ්‍ය සඳහා කැඳවීමේ ලේඛනය