2022 ජූනි මස 20 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය එදින නොපැවැත්වේ.