2022 ජූනි මස 27 හා 28 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ බ.ප.වෙළඳ කලමණාකරු තනතුරේ හා සංස්කෘතික නිලධාරි තනතුරේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග එම දිනවලදී නොපැවැත්වේ.