බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ I ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී ( මහජන සෞඛ්‍ය / රෝහල් සේවා ) තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ යේ නිවේදනය – 2022