2022.05.14 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තාක්ෂණ නිලධාරින්ගේ දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය එදින නොපැවැත්වේ.