සීමිත පදනම මත කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට 2022.05.17 සහ 2022.05.19 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සම්මුඛ පරීක්ෂණ එදින නොපැවැත් වේ.